مهمترین مطالب سایت

انواع کارت های گرافیک و قیمت کارت ها-GRAPHIC CARD

کارت گرافیکانواع کارت های گرافیک و قیمت کارت ها-GRAPHIC CARD: لیست انواع کارتهای گرافیک جدید که بیشترین فروش رو در بازار دارند در زیر ارائه شده به همراه قیمت کار ت های گرافیک البته این قیمت مربوط به خرداد  ماه ۸۶ هست.لطفا دقت کنید به اشتباه نیفتید.معروفترین اونها ALBATRON -ASUS – ATI  – CLUB-PCI-Express  EVGA -GENX – GIGABYTE -MSI  -PixelView – Sparkle -WinFast-XFX در زیر معرفی شدند. 

مدل و شماره کارت گرافیک قیمت به ریال
ALBATRON GeForce 6600 (256MB DDR-8X-TV OUT+DVI)
103000
 
 
ASUS 9520X-GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT+DVI)
42000
 
 
ASUS GeForce FX 6200 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
65000
 
 
ASUS GeForce N6200 (128MB DDR-TV OUT+DVI)
51000
 
 
ASUS-PCI-Express ATI RADEON EAX1900XT/2DHTV (512MB DDR 3 -TV OUT+TV IN +DVI)
570000
 
 
ASUS-PCI-Express ATI RADEON Extreme AX300SE (128MB DDR-TV OUT+DVI)
55000
 
 
ASUS-PCI-Express ATI RADEON Extreme AX600XT (128MB DDR-TV OUT+DVI)
125000
 
 
ASUS-PCI-Express ATI RADEON Extreme AX700 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
102000
 
 
ASUS-PCI-Express Extreme AX850PRO/HTVD (256MB DDR 3 -TV OUT+TV IN +DVI)
300000
 
 
ASUS-PCI-Express Extreme N6600 (NVIDIA GeForce-256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3)
110000
 
 
ASUS-PCI-Express Extreme N6600 / GT (NVIDIA GeForce-256MB DDR-TV OUT+DVI – DDR3)
180000
 
 
ASUS-PCI-Express Extreme N7800GTX (NVIDIA GeForce-256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3)
580000
 
 
ASUS-PCI-Express GeForce 6200TC (TurboCache-128MB DDR-TV OUT)
48000
 
 
ASUS-PCI-Express GeForce 6200TC (TurboCache-256MB DDR-TV OUT)
60000
 
 
ASUS-PCI-Express GeForce 6200TC (TurboCache-512MB DDR-TV OUT)
75000
 
 
ATI RADEON 9250 (128MB-DDR-8X-TV OUT)
32000
 
 
ATI RADEON 9250-VH (128MB-DDR-8X-TV OUT + TV IN)
47000
 
 
ATI RADEON 9600XT (128MB-DDR-8X-TV OUT)
93000
 
 
CLUB-PCI-Express 6600 GT (NVIDIA GeForce – 125MB DDR3 – TV OUT + DVI)
145000
 
 
CLUB-PCI-Express 7900 GTX (NVIDIA GeForce – 512MB DDR3-TV OUT+TV IN +DVI-SLI)
510000
 
 
EVGA-PCI-Express 6600 LE (NVIDIA GeForce – 256MB -TV OUT+DVI)
116000
   
EVGA-PCI-Express 6800 GS (NVIDIA GeForce – 256MB DDR3 – TV OUT + DVI – 256Bit)
250000
 
 
EVGA-PCI-Express 7300 GS (NVIDIA GeForce – 256MB -TV OUT+DVI)
105000
 
 
EVGA-PCI-Express 7600 GS (NVIDIA GeForce – 256MB -TV OUT+DVI)
275000
 
 
EVGA-PCI-Express 7800 GT (NVIDIA GeForce – 256MB -TV OUT+DVI)
390000
 
 
EVGA-PCI-Express 7800 GTX KO (NVIDIA GeForce – 256MB DDR3 – TV OUT + DVI)
535000
 
 
GENX GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT)
40000
 
 
GIGABYTE ATI RADEON 9250 (128MB-DDR-8X-TV OUT)
40000
 
 
GIGABYTE ATI RADEON 9250-VH (128MB-DDR-8X-TV OUT + TV IN)
50000
 
 
GIGABYTE ATI RADEON 9550 (128MB-DDR-8X-TV OUT)
47000
 
 
GIGABYTE ATI RADEON 9550 (256MB-DDR-8X-TV OUT)
70000
 
 
GIGABYTE GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT)
43000
 
 
GIGABYTE GeForce FX 5500 (256MB DDR-TV OUT)
0
 
 
GIGABYTE-PCI-Express ATI RADEON X300SE (128MB-DDR-TV OUT+DVI)
58000
 
 
GIGABYTE-PCI-Express GeForce PCX-6200TC (TurboCache-256MB DDR-TV OUT)
58000
 
 
MSI GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT+DVI)
41000
 
 
MSI-PCI-Express ATI RADEON RX300HM (128MB-DDR-TV OUT+DVI-Supporting 256MB-DDR2)
61000
 
 
MSI-PCI-Express GeForce 6200 (128MB DDR-16X-TV OUT+DVI)
88000
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX6600 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
103000
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX6600 (512MB DDR-TV OUT+DVI-DDR2)
163000
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX6600GT (128MB DDR-16X-TV OUT+DVI)
168000
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX6600GT ( Diamond ) (128MB DDR-16X-TV OUT+DVI+TV IN / Video_in)
200000
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX7600GT (256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3)
245000
 
 
PixelView GeForce 6200TC (TurboCache-256MB DDR-TV OUT)
50000
 
 
PixelView GeForce 6600 (256MB DDR-8X-TV OUT+DVI)
114000
 
 
PixelView-PCI-Express 7800 GT (NVIDIA GeForce – 256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3)
370000
 
 
PixelView-PCI-Express GeForce 6600LE (256MB DDR-16X-TV OUT+DVI)
116000
 
 
Sparkle GeForce 6200 SP-AG44DH Ultra2 (NVIDIA – 256MB DDR2-TV OUT+DVI)
65000
 
 
Sparkle GeForce FX 5500 SP-8855 DT (NVIDIA – 256MB DDR-128bit-TV OUT+DVI)
59000
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 6600 SP-PX43DH Ultra2 (NVIDIA – 512MB DDR2-128bit-TV OUT+DVI (The best Price))
126000
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 7300 GS SP-PX73SDH (NVIDIA – 256MB DDR2 / 64Bit , DVI, HDTV)
83000
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 7600 GS SP-PX76SDH (NVIDIA – 512MB DDR2 / 128Bit , DVI,HDTV,SLI)
144000
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 7600 GS SP-PX76SDH (NVIDIA – 256MB DDR2 / 128Bit , DVI,HDTV,SLI)
134000
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 7900 GT SP-PX79GDH (NVIDIA – 256MB DDR3 / 256Bit , Dual DVI,HDTV,VIVO,SLI)
368000
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6200 TC (NVIDIA GeForce TurboCache-128MB DDR-TV OUT+DVI)
52000
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6200 TC (NVIDIA GeForce TurboCache-256MB DDR-TV OUT+DVI)
60000
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6600 GT TDH (NVIDIA GeForce – 256MB DDR3 – TV OUT+DVI)
180000
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6600 TD (NVIDIA GeForce – 256MB DDR-TV OUT+DVI)
112000
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX7300 GS TDH (NVIDIA GeForce – 128MB DDR2 -TV OUT+DVI – supporting up to 512MB)
80000
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX7300 GS TDH (NVIDIA GeForce – 256MB DDR2 -TV OUT+DVI – supporting up to 512MB)
90000
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX7900 GT TDH (NVIDIA GeForce – 256MB DDR3 – TV OUT+DVI)
365000
 
 
XFX GeForce FX 5200 128MB DDR-TV OUT+DVI ()
38000
 
 
XFX GeForce FX 5200 256MB DDR-TV OUT+DVI ()
59000
 
 
XFX GeForce FX 6200 (256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR2)
70000
 
 
XFX-PCI-Express GeForce 6200 w/ TurboCache (256MB DDR-TV OUT+DVI)
56000
 
 
XFX-PCI-Express GeForce 6500 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
80000
 
 
XFX-PCI-Express GeForce 6600 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
112000
 
 
XFX-PCI-Express GeForce 7300 GS (512MB DDR-TV OUT+DVI- 256 bit-TurboCache Technology)
100000

Related posts

پاسخ دهید