مهمترین مطالب سایت

انواع کارت های گرافیک و قیمت کارت ها-GRAPHIC CARD

کارت گرافیکانواع کارت های گرافیک و قیمت کارت ها-GRAPHIC CARD: لیست انواع کارتهای گرافیک جدید که بیشترین فروش رو در بازار دارند در زیر ارائه شده به همراه قیمت کار ت های گرافیک البته این قیمت مربوط به خرداد  ماه ۸۶ هست.لطفا دقت کنید به اشتباه نیفتید.معروفترین اونها ALBATRON -ASUS – ATI  – CLUB-PCI-Express  EVGA -GENX – GIGABYTE -MSI  -PixelView – Sparkle -WinFast-XFX در زیر معرفی شدند. 

مدل و شماره کارت گرافیک قیمت به ریال
ALBATRON GeForce 6600 (256MB DDR-8X-TV OUT+DVI)
۱۰۳۰۰۰
 
 
ASUS ۹۵۲۰X-GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT+DVI)
۴۲۰۰۰
 
 
ASUS GeForce FX 6200 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
۶۵۰۰۰
 
 
ASUS GeForce N6200 (128MB DDR-TV OUT+DVI)
۵۱۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express ATI RADEON EAX1900XT/2DHTV (512MB DDR 3 -TV OUT+TV IN +DVI)
۵۷۰۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express ATI RADEON Extreme AX300SE (128MB DDR-TV OUT+DVI)
۵۵۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express ATI RADEON Extreme AX600XT (128MB DDR-TV OUT+DVI)
۱۲۵۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express ATI RADEON Extreme AX700 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
۱۰۲۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express Extreme AX850PRO/HTVD (256MB DDR 3 -TV OUT+TV IN +DVI)
۳۰۰۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express Extreme N6600 (NVIDIA GeForce-256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3)
۱۱۰۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express Extreme N6600 / GT (NVIDIA GeForce-256MB DDR-TV OUT+DVI – DDR3)
۱۸۰۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express Extreme N7800GTX (NVIDIA GeForce-256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3)
۵۸۰۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express GeForce 6200TC (TurboCache-128MB DDR-TV OUT)
۴۸۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express GeForce 6200TC (TurboCache-256MB DDR-TV OUT)
۶۰۰۰۰
 
 
ASUS-PCI-Express GeForce 6200TC (TurboCache-512MB DDR-TV OUT)
۷۵۰۰۰
 
 
ATI RADEON 9250 (128MB-DDR-8X-TV OUT)
۳۲۰۰۰
 
 
ATI RADEON 9250-VH (128MB-DDR-8X-TV OUT + TV IN)
۴۷۰۰۰
 
 
ATI RADEON 9600XT (128MB-DDR-8X-TV OUT)
۹۳۰۰۰
 
 
CLUB-PCI-Express ۶۶۰۰ GT (NVIDIA GeForce – 125MB DDR3 – TV OUT + DVI)
۱۴۵۰۰۰
 
 
CLUB-PCI-Express ۷۹۰۰ GTX (NVIDIA GeForce – 512MB DDR3-TV OUT+TV IN +DVI-SLI)
۵۱۰۰۰۰
 
 
EVGA-PCI-Express ۶۶۰۰ LE (NVIDIA GeForce – 256MB -TV OUT+DVI)
۱۱۶۰۰۰
   
EVGA-PCI-Express ۶۸۰۰ GS (NVIDIA GeForce – 256MB DDR3 – TV OUT + DVI – 256Bit)
۲۵۰۰۰۰
 
 
EVGA-PCI-Express ۷۳۰۰ GS (NVIDIA GeForce – 256MB -TV OUT+DVI)
۱۰۵۰۰۰
 
 
EVGA-PCI-Express ۷۶۰۰ GS (NVIDIA GeForce – 256MB -TV OUT+DVI)
۲۷۵۰۰۰
 
 
EVGA-PCI-Express ۷۸۰۰ GT (NVIDIA GeForce – 256MB -TV OUT+DVI)
۳۹۰۰۰۰
 
 
EVGA-PCI-Express ۷۸۰۰ GTX KO (NVIDIA GeForce – 256MB DDR3 – TV OUT + DVI)
۵۳۵۰۰۰
 
 
GENX GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT)
۴۰۰۰۰
 
 
GIGABYTE ATI RADEON 9250 (128MB-DDR-8X-TV OUT)
۴۰۰۰۰
 
 
GIGABYTE ATI RADEON 9250-VH (128MB-DDR-8X-TV OUT + TV IN)
۵۰۰۰۰
 
 
GIGABYTE ATI RADEON 9550 (128MB-DDR-8X-TV OUT)
۴۷۰۰۰
 
 
GIGABYTE ATI RADEON 9550 (256MB-DDR-8X-TV OUT)
۷۰۰۰۰
 
 
GIGABYTE GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT)
۴۳۰۰۰
 
 
GIGABYTE GeForce FX 5500 (256MB DDR-TV OUT)
۰
 
 
GIGABYTE-PCI-Express ATI RADEON X300SE (128MB-DDR-TV OUT+DVI)
۵۸۰۰۰
 
 
GIGABYTE-PCI-Express GeForce PCX-6200TC (TurboCache-256MB DDR-TV OUT)
۵۸۰۰۰
 
 
MSI GeForce FX 5200 (128MB DDR-TV OUT+DVI)
۴۱۰۰۰
 
 
MSI-PCI-Express ATI RADEON RX300HM (128MB-DDR-TV OUT+DVI-Supporting 256MB-DDR2)
۶۱۰۰۰
 
 
MSI-PCI-Express GeForce 6200 (128MB DDR-16X-TV OUT+DVI)
۸۸۰۰۰
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX6600 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
۱۰۳۰۰۰
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX6600 (512MB DDR-TV OUT+DVI-DDR2)
۱۶۳۰۰۰
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX6600GT (128MB DDR-16X-TV OUT+DVI)
۱۶۸۰۰۰
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX6600GT ( Diamond ) (128MB DDR-16X-TV OUT+DVI+TV IN / Video_in)
۲۰۰۰۰۰
 
 
MSI-PCI-Express GeForce NX7600GT (256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3)
۲۴۵۰۰۰
  ass="style15" width="7%" bgcolor="#ebd8d8">
 
PixelView GeForce 6200TC (TurboCache-256MB DDR-TV OUT)
۵۰۰۰۰
 
 
PixelView GeForce 6600 (256MB DDR-8X-TV OUT+DVI)
۱۱۴۰۰۰
 
 
PixelView-PCI-Express ۷۸۰۰ GT (NVIDIA GeForce – 256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR3)
۳۷۰۰۰۰
 
 
PixelView-PCI-Express GeForce 6600LE (256MB DDR-16X-TV OUT+DVI)
۱۱۶۰۰۰
 
 
Sparkle GeForce 6200 SP-AG44DH Ultra2 (NVIDIA – 256MB DDR2-TV OUT+DVI)
۶۵۰۰۰
 
 
Sparkle GeForce FX 5500 SP-8855 DT (NVIDIA – 256MB DDR-128bit-TV OUT+DVI)
۵۹۰۰۰
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 6600 SP-PX43DH Ultra2 (NVIDIA – 512MB DDR2-128bit-TV OUT+DVI (The best Price))
۱۲۶۰۰۰
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 7300 GS SP-PX73SDH (NVIDIA – 256MB DDR2 / 64Bit , DVI, HDTV)
۸۳۰۰۰
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 7600 GS SP-PX76SDH (NVIDIA – 512MB DDR2 / 128Bit , DVI,HDTV,SLI)
۱۴۴۰۰۰
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 7600 GS SP-PX76SDH (NVIDIA – 256MB DDR2 / 128Bit , DVI,HDTV,SLI)
۱۳۴۰۰۰
 
 
Sparkle-PCI-Express GeForce 7900 GT SP-PX79GDH (NVIDIA – 256MB DDR3 / 256Bit , Dual DVI,HDTV,VIVO,SLI)
۳۶۸۰۰۰
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6200 TC (NVIDIA GeForce TurboCache-128MB DDR-TV OUT+DVI)
۵۲۰۰۰
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6200 TC (NVIDIA GeForce TurboCache-256MB DDR-TV OUT+DVI)
۶۰۰۰۰
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6600 GT TDH (NVIDIA GeForce – 256MB DDR3 – TV OUT+DVI)
۱۸۰۰۰۰
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX6600 TD (NVIDIA GeForce – 256MB DDR-TV OUT+DVI)
۱۱۲۰۰۰
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX7300 GS TDH (NVIDIA GeForce – 128MB DDR2 -TV OUT+DVI – supporting up to 512MB)
۸۰۰۰۰
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX7300 GS TDH (NVIDIA GeForce – 256MB DDR2 -TV OUT+DVI – supporting up to 512MB)
۹۰۰۰۰
 
 
WinFast-Leadtek-PCI-Express PX7900 GT TDH (NVIDIA GeForce – 256MB DDR3 – TV OUT+DVI)
۳۶۵۰۰۰
 
 
XFX GeForce FX 5200 128MB DDR-TV OUT+DVI ()
۳۸۰۰۰
 
 
XFX GeForce FX 5200 256MB DDR-TV OUT+DVI ()
۵۹۰۰۰
 
 
XFX GeForce FX 6200 (256MB DDR-TV OUT+DVI-DDR2)
۷۰۰۰۰
 
 
XFX-PCI-Express GeForce 6200 w/ TurboCache (256MB DDR-TV OUT+DVI)
۵۶۰۰۰
 
 
XFX-PCI-Express GeForce 6500 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
۸۰۰۰۰
 
 
XFX-PCI-Express GeForce 6600 (256MB DDR-TV OUT+DVI)
۱۱۲۰۰۰
 
 
XFX-PCI-Express GeForce 7300 GS (512MB DDR-TV OUT+DVI- 256 bit-TurboCache Technology)
۱۰۰۰۰۰

Related posts

پاسخ دهید

4/-tqqv26hdYOTzDPTEX44j9c5d-HPgg6oBn8p3siGeYA.4r7E_o2raLYRyjz_MlCJoi0MnX7OmAI